Προκήρυξη Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 409/2018, για την Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες Τμημάτων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός διαιρείται σε εξήντα ένα (61) τμήματα (τίτλους Βιβλίων).
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες για βιβλία Ευρωπαϊκών εκδοτικών οίκων και έξι (6) μήνες για βιβλία εκδοτικών οίκων Η.Π.Α., από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
409/2018
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 7 Μάιος, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 11 Μάιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 991339
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία