Διακήρυξη Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού Αρ. 492/2020 για την Προμήθεια Λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Inteligence) (τμήμα 5 του Διεθνούς διαγωνισμού αριθμ. 435/2019 για τη Βελτίωση Υπηρεσιών και Εφαρμογών των Τεχνολογιών των Πληροφοριών

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός, επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (BUSINESS INTELLIGENCE)» (τμήμα 5 του Διεθνούς διαγωνισμού αριθμ. 435/2019 για τη Βελτίωση Υπηρεσιών και Εφαρμογών των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών ΑΠΘ, το οποίο κηρύχθηκε άγονο)

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) που έχει στόχο την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στον άξονα Αναβαθμίσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση ταυτότητας & πρόσβασης, επιχειρηματικής ευφυΐας )

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
492/2020
Προϋπολογισμός: 
€65466.46
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 29 Μάιος, 2020 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία