Διακήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 521/2020 για την Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft».

Περιγραφή του έργου: Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στην προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
521/2020
Προϋπολογισμός: 
96 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 4 Ιανουάριος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 8 Ιανουάριος, 2021 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία