Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικών Μελών της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Α.

 

Στη συνημμένη προκήρυξη μπορείτε να δείτε τις θέσεις τακτικών μελών που προκηρύσσονται σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Γ.Α., τον Εσωτερικό Κανονισμό της και τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. της (14-4-2013) καθώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων (ημερομηνία ταχυδρόμησης ή κατάθεσης στο γραφείο του Αντιπροέδρου) σε κάθε περίπτωση λήγει την 30η Ιουνίου 2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο