Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη, για την αναβάθμιση του δικτύου ασύρματης πρόσβασης στις φοιτητικές εστίες και στην φοιτητική κατασκήνωση του ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη, για την αναβάθμιση του δικτύου ασύρματης πρόσβασης
στις φοιτητικές εστίες και στην φοιτητική κατασκήνωση του ΑΠΘ
Το ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων ειδών, μέσω σχετικού διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Τα αναφερόμενα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν, επί επισήμου εντύπου της εταιρείας τους, με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά, τις τιμές μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στους παρατιθέμενους πίνακες, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη και να προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός.
Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο της προμήθειας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή (μεταφορά στον εγκεκριμένο χώρο, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού, χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, κλπ.), όπως αναφέρονται στα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές, να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: admin@it.auth.gr έως τις 13/04/2020 και ώρα 15:00.
Παρέχονται διευκρινίσεις τηλέφωνο: 2310998479 (Καλαμποκίδου Ηρώ).
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο