Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων/Προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής.
Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική διαδικασία υποβολής προτάσεων, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και ο απαιτούμενος προϋπολογισμός τους.
Οι προτάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν προσφορές (τεχνικές και οικονομικές), καθώς και τυχόν διευκρινιστικά φυλλάδια ή prospectus, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, μέχρι τις 16-4-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nasta@lib.auth.gr. Παρέχονται διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2310-995325 (κ. Αικατερίνη Νάστα)
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
– το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού στον προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό χώρο, η οποία θα εκτελεστεί τμηματικά
– οι λοιπές υποχρεώσεις του προμηθευτή, δηλ. χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονική διάρκεια εξασφάλισης ανταλλακτικών και ειδικών υλικών λειτουργίας, δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης κλπ, όπως αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Για την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η υποβολή των κάτωθι:
α. συμπλήρωση επί επισήμου εντύπου της εταιρείας, των τιμών μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στον συνημμένο πίνακα, με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά,
β. αναλυτική τεχνική προσφορά του προτεινόμενου εξοπλισμού.
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά Σχολή και ανά επιμέρους τμήμα.
Η πρόταση θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εγγυήσεων-προτύπων –πιστοποιήσεων που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα αρχεία Τεχνικών Προδιαγραφών.
Σημειώνεται ότι η τελική προμήθεια των ειδών θα πραγματοποιηθεί με τη διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατόπιν της ολοκλήρωσης διαδικασίας σύνταξης/οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και προσδιορισμού του απαιτούμενου προϋπολογισμού.
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο