ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Δημόσια Πρόσκληση

για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης

του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν.4957/2022 και ιδίως των άρθρων 114,115,116 και 117 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν.4559/2018 (Α΄142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
 • Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄5220) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»
 • Την αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/ΥΟΔΔ/5-7-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/ΥΟΔΔ/3-10-2019) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022
 • Την αριθμ. 105174/Z1/12-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 650/ΥΟΔΔ/19-8-2020) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-8-2023
 • Την αριθμ. 10232/20-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ με θέμα «Ορισμός Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
 • Την αριθμ. 26670/23-11-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. με θέμα «Συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Π.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα κάτωθι:            

 1. Προκηρύσσεται δημόσια πρόσκληση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., με τριετή θητεία,  παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.
 2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., οι οποίες/οποίοι  πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  έως και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Η αίτηση συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

 • diaviou@auth.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της υποψηφίου/ας και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της.
 • Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα εξετασθούν από το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., το οποίο θα διατυπώσει γνώμη για την επιλογή του Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., εισηγείται προς τη Σύγκλητο του ΑΠΘ την έγκριση τοποθέτησης.

Ως Διευθυντής Επιμόρφωσης δύναται να ορίζεται  μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι. με εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ο Διευθυντής δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην υλοποίηση της πολιτικής του Κέντρου ως προς τη διά βίου μάθηση,

β) εποπτεύει και συντονίζει την παροχή των υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων του, παρακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διά βίου μάθηση, καθώς και τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

γ) επιμελείται της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει διά βίου μάθησης με βάση τη θεωρία και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων,

δ) παρακολουθεί και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως προς την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης,

ε) συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των προγραμμάτων και τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους αυτών για κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με την παρακολούθηση των προγραμμάτων που παρέχονται μέσω του του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

στ) παρακολουθεί την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου δράσης και του πολυετούς αναπτυξιακού προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ζ) είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του Μητρώου Εκπαιδευτών και του Μητρώου Εκπαιδευομένων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

η) εισηγείται στα όργανα διοίκησης για θέματα που αφορούν στις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η παρούσα προκήρυξη και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρωτοκολλείται και διακινείται μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ «ΠΑΠΥΡΟΣ» και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, η παρούσα αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., καθώς και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια».

Ο Πρύτανης      

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

Συνημμένα:

 1. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας
 2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

                                               

Μετάβαση στο περιεχόμενο