Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Χαράλαμπος Φείδας

+30 2310996781

diaviou@auth.gr

 • To ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αρμόδια για την  οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

  Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ ιδρύθηκε με την υπ.αρ. 229718/Ζ1/5-1-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4/5-1-2018, τ.Β’) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 και του Εσωτερικού του Κανονισμού.

  Σκοπός του είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης. Η οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων που εμπίπτουν στο σκοπό του ΚΕΔΙΒΙΜ δεν μπορούν να αναπτύσσονται μεμονωμένα από το προσωπικό του ΑΕΙ ή άλλες δομές του, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς από τη νομοθεσία.

  Κύριος στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των Θερινών Σχολείων που διοργανώνει το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ είναι να παρέχουν εξειδίκευση, γνώσεις και δεξιότητες που ενισχύουν τις επαγγελματικές προοπτικές και την προσωπικότητα των επιμορφούμενων και υποβοηθούν τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

  Διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ αναλαμβάνει επίσης την παροχή εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό εταιρειών, οργανισμών και φορέων.

  Τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, υλοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση ή και με μικτή μέθοδο διδασκαλία.

  Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ενώ δύναται η δυνατότητα παροχής Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.

  Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

  Διοίκηση ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

  Ιστοσελίδα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

  • Ελπίς Βιάννη
  • Αρετή Μαλλά
Μετάβαση στο περιεχόμενο