Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Ευστράτιος Στυλιανίδης

+30 2310996781

diaviou@auth.gr

 • Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης. 

  Η λειτουργία του εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική και εκπαιδευτική πολιτική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

   Το ΚΕΔΙΒΙΜ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/17 (Α΄ 114), όπως αυτός ισχύει, και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 374/2-2-2021, τ. Β).  

   Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε δραστηριοποιηθεί στον τομέα της διά βίου μάθησης από τις αρχές του 2012, με την ίδρυση και λειτουργία της Δομής Διά Βίου Μάθησης, η οποία λειτούργησε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017.  

  Μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ υλοποιείται και πιστοποιείται κάθε δράση μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, η οποία περιλαμβάνει την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εν γένει διά βίου μάθηση, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση. 

  Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

  Διοίκηση ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

  Ιστοσελίδα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

  • Ελπίς Βιάννη
  • Αρετή Μαλλά
Μετάβαση στο περιεχόμενο