Διακήρυξη Διεθνούς, επαναληπτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 484/2020 για την Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη σχέση ποιότητας-τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, για όλα τα τμήματα της διακήρυξης.
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο