Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 508/2021 για την Προμήθεια εξοπλισμού ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές του κάθε τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο