Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Αρ. 566/2022 – Δράσεις προώθησης βιώσιμης κινητικότητας (προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμού φόρτισης για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ.)

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Δράσεις προώθησης βιώσιμης κινητικότητας»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμού φόρτισης για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το Τμήμα 1, έξι (6) μήνες για το Τμήμα 2 και τέσσερις (4) μήνες για τα Τμήματα 3 και 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της Διακήρυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο