Προκύρηξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Αρ. 567/2022 για την Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Τμημάτων του Α.Π.Θ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο