Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αρ. 583/2022 για τη μίσθωση ακινήτου/ων, συνολικού εμβαδού 350 τ.μ., για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στη Βεργίνα Ημαθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 583/2022
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Προκηρύσσει δημόσιο, μειοδοτικό, διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου/ων, συνολικού εμβαδού 350 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης + 10% για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στη Βεργίνα Ημαθίας.
Η μίσθωση του/των ακινήτου/ων θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη και με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρία (3) έτη.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου/ων αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αριθμ. 583/2022, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 15.00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 20-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Α.Π.Θ. μέχρι τις 19-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 715/1979, όπως ισχύει και τη Διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη αριθμ. 583/2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο