Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 584/2022 για Υπηρεσίες Μεταφοράς-Μετακόμισης, Λόγω Μεταστέγασης Τμημάτων Της Σχολής ΟΠΕ

Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς-μετακόμισης, λόγω μεταστέγασης Τμημάτων της Σχολής ΟΠΕ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο