Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Αρ. 586/2022 για την Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων των Σχολών του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων των Σχολών του Α.Π.Θ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων των Σχολών του ΑΠΘ.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: Έδρανα και καθίσματα πακτωμένα για αμφιθέατρα
ΤΜΗΜΑ 2: Τραπεζοκαθίσματα
ΤΜΗΜΑ 3: Βιβλιοθήκες
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες για το Τμήμα 1 και σε τρεις (3) μήνες για τα Τμήματα 2 και 3.

Μετάβαση στο περιεχόμενο