Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 587/2022 για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών Microsoft

Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών Microsoft», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ MICROSOFT»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών Microsoft»
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο