Ανακοίνωση Διαβούλευσης Με Τίτλο: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω Των Ορίων Για Την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Ποδηλάτων Και Σταθμού Φόρτισης Για Την Κάλυψη Των Αναγκών Του ΑΠΘ»

Προϋπολογισμός 56.451,61€ χωρίς ΦΠΑ
Προϋπολογισμός 70.000,00€ με ΦΠΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

α) την αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4683/1-6-2020 (ορθή επανάληψη: 11-6-2020) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με την οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η Πράξη «Α.Π.Θ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με ΚΑΕ 2020ΣΕ27510059 και MIS 5056309
β) την αριθμ. 211/13-10-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αριθμ. πρωτ. 15193/18-10-2022 έγγραφο)

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης.
Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr στην διαδρομή: http://auth.gr/news/tenders
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η αριθμ. 566/2022 διακήρυξη, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin-tp@auth.gr, κα Oυρανία Τάχα, κ. Γεώργιος Λεγνωσίδης.

Αριθμός Διαβούλευσης: 22DIAB000025290

Μετάβαση στο περιεχόμενο