Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)

 • 1. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έχει ως έργο την ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα με σκοπό την προβολή του στο εξωτερικό. Ακόμη έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας που έχει συνάψει το Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

  2. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων αποτελείται από δεκαπέντε μέλη ΔΕΠ  τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Η σύνθεση της Επιτροπής τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 239/16-5-2023.

 • Μέλη

  • Κωτσόπουλος Θωμάς, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας), Αντιπρόεδρος
  • Ζωγραφίδου Ζωγραφία, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
  • Καραπάντσιος Θεόδωρος, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)
  • Παπαδοπούλου Ελένη, Professor (School of Spatial Planning and Development)
  • Τσοκαλίδου Πετρούλα, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)
  • Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Μαγγιώρος Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Μητροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια (Τμήμα Θεολογίας)
  • Ψάλλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Βατζιάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Κοσμίδης Τιμολέων, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Γαβριηλίδου Γεωργία, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο