Όραμα – Αποστολή – Στρατηγικοί Στόχοι – Πολιτική Ποιότητας

Με γνώμονα την αποστολή των ΑΕΙ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 4 Ν. 4009/2011, το όραμα, η αποστολή και οι στρατηγικοί στόχοι του ΑΠΘ προσδιορίζονται από το Συμβούλιο, τον Πρύτανη (και τους Αναπληρωτές Πρύτανη), την Επιτροπή Κοσμητόρων και με την υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ, ως εξής:

 • Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών (πιστοποίηση)-Εκπαιδευτική και διδακτική Αριστεία
 • Ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας
 • Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας
 • Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Χρήση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πιο σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Αναβάθμιση ποιότητας της φοιτητικής μέριμνας
 • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και ανάδειξη του ΑΠΘ σε αναπτυξιακό και πολιτιστικό πόλο της χώρας
 • Αξιοποίηση της ακίνητης και άϋλης περιουσίας του ΑΠΘ προς όφελος του Ιδρύματος και της κοινωνίας γενικότερα
 • Να είναι ένα Πανεπιστήμιο φιλικό στο περιβάλλον
 • Να είναι ένα Πανεπιστήμιο φιλικό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του, παραμένουν –όπως ήταν ανέκαθεν- υψηλοί και σταθερά προσανατολισμένοι στη συνέχιση της παράδοσής του, να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων και πολλών ξένων, σε όλα τα επίπεδα: της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού, της σύνδεσης με την κοινωνία.

Ειδικότερα στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Να γίνει το καλύτερο πολυθεματικό πανεπιστήμιο για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην ΝΑ Ευρώπη και να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης των ικανοτέρων υποψήφιων, μεταπτυχιακών καταρχάς και προπτυχιακών αργότερα, απο τη Ρωσία, την Αμερική, απ’ όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, της Μέσης και Άπω Ανατολής και από την ελληνική Ομογένεια ανά τον κόσμο.
 • Όλες οι Σχολές του να έχουν υψηλή διεθνή αναγνώριση και να κατατάσσονται ψηλά στις παγκόσμιες λίστες κατάταξης Πανεπιστήμιων.
 • Η διεθνής αναγνώριση να προκύπτει τόσο από την υψηλής ποιότητας και επιστημονικά αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, όσο και από
  • Την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων
  • Την ποιότητα των προπτυχιακών σπουδών
  • Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την κοινωνία και τις επιχειρήσεις
 • Να διαθέτει ένα αποδοτικό και φιλικό προς τους χρήστες περιβάλλον εφαρμογών ΤΠΕ, που θα εξυπηρετεί και θα υποστηρίζει τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους ερευνητές
 • Να βελτιώνει διαρκώς τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα διαβίωσης στο Ίδρυμα
 • Η γνώση που μεταδίδει, αλλά και παράγει, να είναι εύκολα προσβάσιμη από την κοινωνία και τις επιχειρήσεις
 • Να αναδεικνύει το πάσης φύσεως έργο που συντελείται στο ΑΠΘ (ακαδημαϊκό, ερευνητικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, πολιτιστικό), στην κοινωνία, στην πολιτεία και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
 • Να έχει συνεχή επαφή με τους αποφοίτους του και να τους μεταδίδει την περηφάνια ότι σπούδασαν σε ένα πανεπιστήμιο που αριστεύει και αξιοποιεί τους αρίστους εξ αυτών σε δράσεις για την προβολή, ενίσχυση του πανεπιστημίου, αλλά και για συνέργειες σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας
 • Να μπορεί να προσελκύσει τους καλύτερους έλληνες επιστήμονες της διασποράς

Να είναι κορυφαίος και ελκυστικός εταίρος στα διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Προτεινόμενα οριζόντια μέτρα για την Αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της υποβολής (Μάιος 2013) της πρότασης του ΑΠΘ για την Πράξη “Αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ.», το Ίδρυμα εστιάζει την προσοχή του στα ακόλουθα έξι (6) μέτρα:

1. Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας (Σύστημα Διοίκησης μέσω στόχων) και παρακολούθησης δεικτών ποιότητας, μέτρησης αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας διοικητικών υπηρεσιών (σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης). Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ-ΑΠΘ) σε σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

2. Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και υλοποίηση νέων απαιτούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3. Εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δράσεις

4. Σχεδιασμός Αναδιοργάνωσης της διοικητικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών

5. Εφαρμογή Αναδιοργάνωσης της διοικητικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών

6. Ψηφιοποίηση αρχείων

Τα προαναφερθέντα μέτρα θα επιτύχουν με την εφαρμογή των εξής δράσεων.

 1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
 3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο