Διοίκηση

Η Διοίκηση, ως έννοια, σημαίνει: διαχείριση, φροντίδα, εποπτεία υποθέσεων και προσώπων.

Η Δημόσια Διοίκηση αποβλέπει στην θεραπεία των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και εμφανίζεται με την τυπική ή την οργανωτική μορφή, δεσμεύεται από το νόμο και θεραπεύει το γενικό συμφέρον, «οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το λαό» (άρθρο 103 του Συντάγματος).

Διοίκηση των Α.Ε.Ι. είναι το σύνολο των ατομικών και συλλογικών οργάνων, των διοικητικών υπηρεσιακών μονάδων και των επιτροπών, τα οποία ενεργώντας στα πλαίσια νόμων που θεσμοθετεί η Ελληνική Πολιτεία εκπληρώνουν τους σκοπούς ίδρυσής τους.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου μας άρχισε να λειτουργεί ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, Αύγουστος 1926, υποτυπωδώς, με τον ιδρυτικό νόμο 3341/1925. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε και οργανώθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες λειτουργίας ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Η ανάπτυξη αυτή οργανώθηκε κάθετα, κατά τάξη ιεραρχίας των οργάνων, ώστε στην κορυφή της πυραμίδας να βρίσκεται το όργανο που τελικά αποφασίζει και οριζόντια, κατά ειδικότητα αντίστοιχη με τις ανάγκες του Ιδρύματος και αποτυπώνεται στο Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 47/19-2-96 (ΦΕΚ 33/5-3-1996), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 206/4-10-05 (ΦΕΚ 251/11-10-05).

Όλη η προσπάθεια της διοικητικής μηχανής του Πανεπιστημίου μας, του οποίου η ύπαρξη και η πλήρης αυτοδιοίκηση διασφαλίζεται ρητά από το Σύνταγμα (άρθρο 16, παρ. 6), αποβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νέους και στην καλλιέργεια πολιτιστικών αξιών και πανανθρώπινων ιδεωδών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο