Διεθνή

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και καλύπτει όλους τους κλάδους σπουδών. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα δραστήριο κέντρο μάθησης βασισμένο σε μια μακρά παράδοση ακαδημαϊκής αριστείας. Ο διεθνής ρόλος του πανεπιστημίου ενισχύεται από την ακαδημαϊκή του εμπειρία σε σπουδές όπως οι επιστήμες, οι τέχνες, η θεολογία, η ιατρική και η τεχνολογία. Το μεγαλύτερο ποσοστό του ακαδημαϊκού του προσωπικού έχει εκπαιδευτεί σε έγκριτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Το ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus από το 1987 αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κινητικότητας Erasmus στην Ελλάδα στις δράσεις του Προγράμματος για Σπουδές και Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την γρήγορη αλλαγή και την πρόοδο των κοινωνιών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ως στόχο να βελτιώσει τη στρατηγική του, τις πολιτικές του καθώς και τις καθημερινές πρακτικές του, προκειμένου να καλύψει τις σύγχρονες τοπικές και παγκόσμιες ακαδημαϊκές ανάγκες. Το ΑΠΘ αξιολογώντας την μέχρι τώρα πορεία του είναι σε θέση να προσδιορίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες υιοθετώντας μια ολιστική στρατηγική διεθνοποίησης, της οποίας οι κύριοι στόχοι περιγράφονται εν συντομία ως εξής:

  • Ενίσχυση του ρόλου του στην ευρωπαϊκή και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της αξιοποίησης συλλογικών και ατομικών ακαδημαϊκών επιτευγμάτων.
  • Βελτίωση της προβολής  του ως μέρος των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο μέσω της θέσπισης  μακροπρόθεσμων συνεργασιών στο πλαίσιο της έρευνας , της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Ενίσχυση της παραδοσιακής παρουσίας του ως κορυφαίο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της οικοδόμησης στρατηγικών συνεργασιών εστιασμένων στην παραπάνω περιοχή.
  • Υιοθέτηση αποφασιστικού ρόλου στην ακαδημαϊκή ανταλλαγή, διάδοση καλών πρακτικών και διάχυση της γνώσης.
  • Υποστήριξη πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής και την προώθηση της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Πολυμερής, παρά μονομερής, προσέγγιση ως βασική πτυχή της ενασχόλησής του στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και στο διοικητικό επίπεδο.
  • Στόχος είναι οι απόφοιτοι του ΑΠΘ να είναι σε θέση να σκέφτονται και να ενεργούν πέρα των παραδοσιακών ακαδημαϊκών ορίων και πέρα των εθνικών συνόρων. Το ΑΠΘ εξοπλίζει τους απόφοιτούς του σωστά έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τη διεθνή ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία υποστηρίζοντας τους παράλληλα στις εθνικές και τοπικές δυναμικές ανάπτυξης.
  • Ενεργή ανταπόκριση του ΑΠΘ στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και αντίστοιχη προσαρμογή στις εκπαιδευτικές πολιτικές του.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας του ΑΠΘ με εμπορικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε σχέση με τις προσφορές πρακτικής άσκησης στοχεύοντας στη βελτίωση της διεθνούς απασχολησιμότητας των φοιτητών του.
  • Βελτίωση και ενίσχυση της σχέσης του με την ελληνική κοινωνία.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, καλλιέργεια, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη Διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας στο πεδίο της διδασκαλίας και της έρευνας.

Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων, με τη σύναψη και υλοποίηση Διμερών Συμφωνιών μεταξύ του Α.Π.Θ. και Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, καθώς και με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Α.Π.Θ., η οποία υλοποιείται τόσο με το πρόγραμμα ERASMUS+ όσο και με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Erasmus Mundus, Eramsus+ International κ.ά).

Τέλος, καθοριστική στη διαμόρφωση της διεθνούς φυσιογνωμίας του Ιδρύματος είναι η συμβολή της Έδρας Unesco/Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, της Έδρας Unesco/Διεθνές Δίκτυο Κέντρο Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια, του Κέντρου Νερού UNESCO κατηγορία ΙΙ – Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων και του Προγράμματος ΙΑΣΩΝ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο