Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 487/2020 για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών

Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Πληρότητα της δυνατότητας αντιμετώπισης του έργου της καθαριότητας των επιμέρους και του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ σε σχέση με τον προτεινόμενο μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό.
2. Πληρότητα, ρεαλιστικότητα, αποτελεσματικότητα προτεινόμενης οργάνωσης για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας.
3. Αξιοπιστία και ρεαλιστικότητα της μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου και επόπτευσης των εργασιών καθαριότητας.
4. Διαδικασίες διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού καθαριότητας και ειδική εκπαίδευση της προτεινόμενης στελέχωσης της ομάδας καθαριότητας.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών» .
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από 1-7-2021, ή από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο