Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος “Pan European Seal”

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Κατσογιάννης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)

 • H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Τραγιαννίδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Αρετούλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Κατσανίδης Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Δεσποτίδου Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Νομικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο