Συμβούλιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πρόεδρος
Ευστράτιος Στυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Το ΚΕΔΙΒΙΜ διοικείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης, Αναπληρωτή  Καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη, ως Πρόεδρο (παρ. 5, άρθρου 48 Ν.4485/17) και το Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των Σχολών του Ιδρύματος, μετά από εισηγήσεις των οικείων Κοσμητειών (παρ. 7, άρθρου 48 Ν.4485/17).
 
Σύμφωνα με την παρ. 8, άρθρου 48 Ν.4485/17 και τον Κανονισμό του ΚΕΔΙΒΙΜ (ΥΑ Αριθμ. 24819, ΦΕΚ 2255Β’/15-6-2018), το Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• διαμορφώνει, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου, την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης,
• διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου
• διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου
• διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Κέντρου
• εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου, τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
• εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες
• συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου
• αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου στους επιστημονικά υπευθύνους
• εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης
• καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο
• ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου
• ορίζει, μέσα από το Μητρώο αξιολογητών που τηρεί το Κέντρο, τους εξωτερικούς αξιολογητές οι οποίοι πραγματοποιούν την αρχική αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης
• ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κέντρου

Ο ορισμός του Αναπληρωτή Προέδρου και της Διευθύντριας προέκυψε στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3010/18-12-2019. Η θητεία της Διευθύντριας είναι τριετής.
 
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στην Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.
Η θητεία του Συμβουλίου είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2021, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη του, κατ’ ανώτατο όριο για δύο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.
 

 • Πρόεδρος 
  Ευστράτιος Στυλιανίδης,  Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
  Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  
   
 • Αν. Πρόεδρος 
  Χρήστος Τσαγγάλης,
  Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής   
   
 • Διευθύντρια
  Ελένη Κωτσιομύτη,
  Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής