Συμβούλιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πρόεδρος
Ευστράτιος Στυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

1. Το Συμβούλιο συντονίζει τις δράσεις του Ιδρύματος που ήδη εντάσσονται στο παραπάνω Ε.Π. Επιπλέον, με βάση τις ανάγκες και τον προσανατολισμό του Α.Π.Θ. σχεδιάζει νέα έργα που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό.
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στην έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3008/30-10-2019.

Η θητεία του Συμβουλίου είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη του, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.