Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης

Πρόεδρος
Περικλής Μήτκας Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η θητεία συμπίπτει με αυτήν των Πρυτανικών Αρχών (Π.Δ.387/83)
Λήξη : 31-8-2018