Επιτροπή Προσβασιμότητας

Μαρία Καρατάσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

 • Η σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Ευαγγελινού Χριστίνα, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες))
  • Μπόμπορη Δήμητρα, Καθηγήτρια (Τμήμα Βιολογίας)
  • Γιαγκάζογλου Παρασκευή, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες))
  • Παρδάλη Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Αναστασιάδης Σάββας, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Ιατρικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο