Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

 • Η Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει ως έργο τον συντονισμό, την οργάνωση και τη λειτουργία Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΑΠΘ (Θερινών Σχολείων, Ειδικών Θεματικών Σχολείων για αλλοδαπούς φοιτητές, κ.α.), καθώς και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  Η σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Ζωγραφίδου Ζωγραφία, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), Αντιπρόεδρος
  • Αραμπατζής Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Σαρηγιάννης Δημοσθένης, Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
  • Τσαγγαλίδης Αναστάσιος, Καθηγητής (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
  • Ζιάκα Αγγελική, Καθηγήτρια (Τμήμα Θεολογίας)
  • Ξενίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Μπομπορίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Παρταλίδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Γαλατσοπούλου Φανή, Special Teaching Staff (School of Journalism and Mass Communications)
Μετάβαση στο περιεχόμενο