Διακήρυξη 531/2021 για την Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ. διάρκειας δύο (2) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήν

Είδος διαγωνισμού: Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 θα διεξαχθεί διότι συντρέχουν οι λόγοι της περίπτωσης (α) (υποπερίπτωση αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016, με ανοικτή προκήρυξη και με σύντμηση της προθεσμίας δημοσίευσης σε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 3064/7-5-2021 απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. πρωτ. 25607/7-5-2021 έγγραφο).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση σε οικονομικό φορέα με βάση την αρχική τους προσφορά, χωρίς περαιτέρω διαπραγμάτευση.

Τίτλος διαγωνισμού: «Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ. διάρκειας δύο (2) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήνα» .

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, για δύο (2) μήνες, από 1-7-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήνα με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 1-7-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήνα με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών του κύριου διαγωνισμού αριθμ. 496/2020 πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης, που θα υπογραφεί κατόπιν της ανωτέρω προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδικαίως με την υπογραφή της νέας σύμβασης του κύριου διαγωνισμού, χωρίς ουδεμία αποζημίωση του αναδόχου της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο