Διακήρυξη Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού Αρ. 496/2020 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών

Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών» .

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, συνολικής διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από 1-7-2021, ή από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
496/2020
Προϋπολογισμός: 
€5110875.76
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 29 Μάιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία