Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων

 • Το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ στις 6-7-2011. Υπάγεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η οποία το εποπτεύει.
  Το ΚΕ.Ο.Δ.Υ. περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, μελέτης και εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο της ολοκληρωμένης διαχείρισης του υδατικού περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
  Σκοπός του ΚΕ.Ο.Δ.Υ. είναι:

  • Η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και έρευνα σε διεθνή κλίμακα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των περιβαλλοντικών, τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το νερό. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων απαιτεί τη συνέργεια και τη συμβολή των βασικών κλάδων των τεχνολογικών και των φυσικών επιστημών.
  • Η ανάπτυξη και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών, η χάραξη πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, αποβλέποντας σε μια συμπαγή, κατανοητή και ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτων.
  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας και νέων σύγχρονων μεθοδολογιών, πρακτικών και εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων.
  • Η άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη και διαχείριση των υδάτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και Σχολές

   
  Αντικείμενο του ΚΕ.Ο.Δ.Υ. είναι:

  • Η βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, η συστηματική μελέτη, η εκπαίδευση και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, καθώς και η δια βίου μάθηση στο γνωστικό αντικείμενο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης, ενημέρωσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και προστασίας του περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.
  • Η προώθηση διεθνών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του ΚΕ.Ο.Δ.Υ., και προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών με διαφορετικό κοινωνικο- οικονομικό επίπεδο ανάπτυξης, προκειμένου να αναδειχθούν οι συνέργειες και η ανάγκη διακρατικών και διεθνών συμφωνιών σε θέματα διαχείρισης υδάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο