Η πρυτανεία του ΑΠΘ στην προσπάθεια της να συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία του ιδρύματος για την συμμετοχή του στις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ  2014-20 σας καλεί να συμμετάσχετε σε ημερίδα που διοργανώνεται στις 26 Ιανουαρίου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), στο πλαίσιο εξειδίκευσης ενός τμήματος του προγράμματός της που αφορά τις δράσεις της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Η ημερίδα αφορά τον κλάδο των Υλικών - Κατασκευών. Σκοπός της είναι να εξειδικευτούν οι γενικοί άξονες της δράσης ώστε να προχωρήσει μετά η προκήρυξη από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΚΜ. Αυτή θα γίνει στα πρότυπα των προγραμμάτων «Συνεργασία» και «Συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της ΓΓΕΤ. Στην εκδήλωση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο τομέα. Στις συναντήσεις αυτές τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και άλλους φορείς, ώστε να δημιουργηθούν ευρύτερες ομάδες υποστήριξης συγκεκριμένων ενοτήτων εξειδίκευσης αλλά και συνεργασίας στο μέλλον. Ταυτόχρονα θα μπορούν να παρουσιάσουν τις ερευνητικές δυνατότητες που διαθέτουν και την αντίστοιχη υποστήριξη που μπορούν να προσφέρουν στις εταιρίες που θα συνεργαστούν για την υποβολή των ανταγωνιστικών προτάσεων και να προτείνουν συγκεκριμένες εξειδικευμένες δράσεις – έργα που μπορούν να περιληφθούν στην προκήρυξη του τομέα αυτού.

Η εξειδίκευση που θα αποφασιστεί στη φάση αυτή είναι κρίσιμη γιατί μόνο στους επί μέρους τομείς εξειδίκευσης που θα αποφασιστούν θα μπορούν μετά να υποβληθούν προτάσεις. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας δείτε στα συνημμένα, τα κείμενα που αφορούν στη συγκεκριμένη δράση καθώς επίσης το πλήρες πρόγραμμα της Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ. Από τα κείμενα αυτά είναι φανερό ότι οι τομείς εξειδίκευσης της δράσης αυτής είναι πάρα πολύ εκτεταμένοι και μπορούν να περιλάβουν αντικείμενα που από πρώτη ματιά μπορεί να μην φαίνεται ότι συνδέονται άμεσα με το θέμα της δράσης. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ στις ημερίδες αυτές, για την εξειδίκευση της RIS3, θα είναι προς όφελος του ΑΠΘ και των ιδίων. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειώσουμε τη βασική διαφορά του προηγούμενου ΕΣΠΑ με το νέο. Στην προγραμματική περίοδο που έληξε τα Πανεπιστήμια είχαν χρηματοδοτηθεί μέσω των ΕΣΠΑ για ερευνητικό εξοπλισμό και ερευνητικές υποδομές (π.χ. ΚΕΔΕΚ). Στο νέο ΕΣΠΑ τα αντίστοιχα κονδύλια θα είναι τρομακτικά περιορισμένα έως και μηδενικά. Τα πανεπιστήμια θα έχουν δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ κύρια μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων που εντάσσονται στη RIS3 της περιφέρειας ή της ΓΓΕΤ.

Όσοι συνάδελφοι συνεργάζονται ήδη με εταιρίες ή γνωρίζουν εταιρίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται ας τις καλέσουν στην ημερίδα αυτή.

Είναι σκόπιμο όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που έχει στείλει η ΠΚΜ ώστε να ενημερώνονται και προσωπικά από την Περιφέρεια.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 21/01/2016 @ 9:46