Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ανακοινοποίηση στο ορθό (σελ.7-πίνακας ειδικότητας Περιβάλλοντος ΠΕ κατηγορίας), που υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη στο ΑΠΘ, σύμφωνα με την αριθμ. 5592/9-11-2015 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 18-11-2015) ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΩΝΕΤ46Ψ8ΧΒ-252) μετά την οριστική κατάταξη τους από το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην αριθμ. 188/8-9-2016 συνεδρίαση, η οποία συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε στις 15-9-2016.

Από τη Δ/νση Προσωπικού του ΑΠΘ

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 29/09/2016 @ 10:35