Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας Καθηγητή κου Κ. Φωτάκη (επιστολή Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 729/11.11.2016) για τη Συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους/ες επιστήμονες για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ώστε να επιλεχθεί ένα (1) μέλος και ο αναπληρωτής του από το ΑΠΘ για την Προσωρινή ΓΣ του ΕΛΙΔΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Υποψηφιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ (email: marketing@rc.auth.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 06/12/2016 @ 12:20