Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση, έλεγχος και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Α.Π.Θ. για ένα (1) έτος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση, έλεγχος και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Α.Π.Θ. για ένα (1) έτος» με προϋπολογισμό 24.800,00 € (είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ.

(1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 06-07-2017 και ώρα 13:00.

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο