Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού-Σ.Ε.ΔΙ.Π-ΑΠΘ

Ο κλάδος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔI.Π.) έχει σχετικά μικρή διάρκεια ζωής στη πανεπιστημιακή κοινότητα. Θεσμοθετήθηκε αρχικά με τον N.2817/2000 ως προσωπικό Ε.Ε.ΔΙΠ  II. που  επιτελεί εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι και μετονομάστηκε σε Ε.ΔΙ.Π με τον Ν.4009/2011. Το σύνολο των μελών του σημερινού φορέα Ε.ΔΙ.Π. υπηρετούσε στα Α.Ε.Ι. κατά την τελευταία εικοσαετία - ενταγμένο σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού - και κάλυπτε πραγματικές και σημαντικές ανάγκες στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Ο Σύλλογος με την σημερινή επωνυμία «Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης» (Σ.Ε.ΔΙ.Π. - Α.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μέλη του Συλλόγου -σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού- είναι «.. οι έχοντες την ιδιότητα του Ειδικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά καθήκοντα». Ο Σύλλογος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΑΕΙ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.).

Σκοποί:

 1. Η με κάθε πρόσφορο μέσο διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών, η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.
 2. Η μεταξύ των μελών καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την υπεράσπιση των παραπάνω συμφερόντων.
 3. Η συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων, για την διασφάλιση της ελευθερίας τους και την εδραίωση της δημοκρατίας.
 4. Η διαμόρφωση και η προβολή θέσεων πάνω σε ιδιαίτερα ζητήματα των μελών του Συλλόγου, καθώς και σε θέματα που αφορούν γενικά το Πανεπιστήμιο και την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών:

 1. Η δραστηριότητα όλων των μελών του Συλλόγου.
 2. Η δημιουργία Επιτροπών όποτε κρίνεται αναγκαίο, που τα μέλη τους ορίζονται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Ο ρόλος των Επιτροπών είναι η παρακολούθηση και ο χειρισμός από κοινού με το Δ.Σ. των διαφόρων ζητημάτων του Συλλόγου.
 3. Η κατάρτιση και η υπογραφή συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων εργασίας.
 4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων με μορφωτικό χαρακτήρα, ψυχαγωγικό χαρακτήρα, η δημιουργία βιβλιοθήκης, εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 5. Η συνεργασία και επικοινωνία με άλλους φορείς εργαζομένων του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι. που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 6. Η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μορφής συνδικαλιστικής πάλης για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων.

Όργανα:

 • Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
 • Οι αντιπρόσωποι σε συνέδριο, ομοσπονδία ή ένωση.
 • Οι αντιπρόσωποι σε κάθε άλλο όργανο, συνδικαλιστικό ή μη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από 7 τακτικά μέλη που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Η σύνθεση του ΔΣ Σ.Ε.ΔΙ.Π.- ΑΠΘ όπως προέκυψε με τις εκλογές της 15/12/2016 και τη συγκρότηση του σε σώμα στις 22/12/2016 είναι: 

Σχήμα Διοίκησης: 
Πρόεδρος
Νικόλαος Παραλυκίδης
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Πασχαλούδης
Ταμίας
Σοφία Αποστολίδου
Ειδικός Γραμματέας
Φώτιος Λαμπρόπουλος
Μέλος ΔΣ
Ευδοξία Τσακίρη
Μέλος ΔΣ
Τηλέφωνο: 
+30 2310 992686
+30 2310 998522
+30 2310 991659
+30 2310 996479
+30 2310 996167
+30 2310 998777
+30 2310 998529
Email: