Επιτροπή Δεοντολογίας Α.Π.Θ. (άρθρο 47 του Ν. 4485/2017)

Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Α.Π.Θ. συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και αποτελείται από:
α) τον (την) Αντιπρύτανη (ι) Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο και
β) τους (τις) Κοσμήτορες των Σχολών:
-Θεολογικής,
-Νομικής,
-Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
-Φιλοσοφικής,
-Θετικών Επιστημών,
-Πολυτεχνικής,
-Καλών Τεχνών,
-Παιδαγωγικής,
-Επιστημών Υγείας,
-Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και
-Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως μέλη.
Η παραπάνω Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 4485/4-8-2017.
Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2961/26 και 27-6-2018.