Επιτροπή Δεοντολογίας Α.Π.Θ. (άρθρο 47 του Ν. 4485/2017)

Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Α.Π.Θ. συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και αποτελείται από:

α) τον (την) Αντιπρύτανη (ι) Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο και

β) τους (τις) Κοσμήτορες των Σχολών:

-Θεολογικής,

-Νομικής,

-Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

-Φιλοσοφικής,

-Θετικών Επιστημών,

-Πολυτεχνικής,

-Καλών Τεχνών,

-Παιδαγωγικής,

-Επιστημών Υγείας,

-Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και

-Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως μέλη.

Η παραπάνω Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 4485/4-8-2017.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2961/26 και 27-6-2018.