Επιτροπή Δεοντολογίας ΑΠΘ (άρθρο 217 του Ν. 4957/2022)

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

 • Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συνιστάται Επι-
  τροπή Δεοντολογίας, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., που προέρχονται κατά το δυνατόν από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι. και έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρο. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.

  Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
  α) Καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,
  β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας,
  γ) συντάσσει ετήσια έκθεση ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους,
  δ) εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά – καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη, προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.

  Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας.

  Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022 και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 12/4-4-2024.

  Καθήκοντα Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Δεοντολογίας ΑΠΘ (άρθρο 217 του Ν. 4957/2022) ασκεί η κ. Δήμητρα Χούτου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την Πράξη του Πρύτανη με αριθμό πρωτ. 38794/13-1-2023.

 • Μέλη

  • Γκλαβίνης Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Χαραλάμπους Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη, Καθηγήτρια (Τμήμα Μαθηματικών)
  • Κακανά Δόμνα, Professor (School of Early Childhood Education)
  • Μαμώλος Ανδρέας, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο