Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018

Πρόεδρος
Φίλιππος Αραβανόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Ζαφειρίου Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018 αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη εκτός ΑΠΘ:

 

- Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Αντιπρύτανης Έρευνας

- Λουφάκης Κυριάκος, Χημικός, Διδάκτορας Χημείας, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

και

Αναπληρωματικά Μέλη εκτός ΑΠΘ:

 

- Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Αντιπρύτανης Έρευνας

- Μπότσαρης Παντελής, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Αντιπρύτανης Έρευνας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018 συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρύτανη.

Η λήξη της θητείας της ισχύουσας Επιτροπής Δεοντολογίας Έρευνας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, όπως αυτή ορίστηκε στην 2953/25-1-2018 Συνεδρίαση της Συγκλήτου, συμπίπτει με την ημερομηνία συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας.