Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018

Πρόεδρος
Δημήτριος Σταμοβλάσης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Στεφανίδης Καθηγητής
Τμήμα Νομικής

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018 αποτελείται από:
Τακτικά Μέλη εκτός ΑΠΘ:
 
- Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής& Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΜΑΚ
- Λακασάς Δημήτριος, CEO Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Electronics AE, MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων, University of Sheffield
και
Αναπληρωματικά Μέλη εκτός ΑΠΘ:
 
- Καρπέτης Χρήστος, Αν. Καθηγητής Σχολής Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ
- Μήτρου Ευαγγελία (Λίλιαν) Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν/μιου Αιγαίου
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ν. 4521/2018 συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρύτανη.
Η λήξη της θητείας της ισχύουσας Επιτροπής Δεοντολογίας Έρευνας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, όπως αυτή ορίστηκε στην 2953/25-1-2018 Συνεδρίαση της Συγκλήτου, συμπίπτει με την ημερομηνία συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας.