Επιτροπή ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα

Εποπτεία
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Η σύνθεσή της προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3010/18-12-2019.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 18-12-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.