Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χρήστου Καθηγητής
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  λήγει στις 31-8-2020.
(Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2962/6 και 9-7-2018, ΦΕΚ 500/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./6-9-2018)