Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)

 • Η Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης εισηγείται σχετικά με θέματα συντονισμού των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του ΑΠΘ ως προς την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία ομοιογενών και έγκυρων στοιχείων, απαραίτητων για την υποσστήριξη του έργου των Διοικητικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔΙΠ, καθώς και για την παρακολούθηση των Διεθνών Συστημάτων Ταξινόμησης και Κατάταξης των Πανεπιστημίων και την αξιοποίησή τους για έγκυρη παροχή όπου χρειάζεται, καθώς και για τη βέλτιστη δυματή παρουσία του ΑΠΘ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Η σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου 3036-21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Βασιλειάδης Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής)
  • Πατσαλάς Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)
  • Καπουκρανίδου Δωροθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Τσιτσόπουλος Παρμενίων, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο