Επιτροπή Απότισης Τιμών

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Αιμίλιος Μαυρουδής, Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)

 • Η σύνθεση προέκυψε στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021

  H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Αποστολίδης Απόστολος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Στυλιανού Αριστοτέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο