Επιτροπή Αριστείας

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Γρηγοριάδης Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)

 • Η Επιτροπή Αριστείας έχει ως έργο την ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευμένων δράσεων στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανάδειξη της προσφοράς, των καλών πρακτικών και των εξαιρετικών επιδόσεων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (διδάσκοντες, διδασκόμενοι, προσωπικό).

  Η σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Μαρία Παρασκευά, διοικητική υπάλληλος, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Η σύνθεση της Επιτροπής τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 239/16-5-2023.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Γεωργιάδης Μιχαήλ, Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
  • Βαλτούδης Αναστάσιος, Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Γούναρης Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Μπαμίδης Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα – Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Παρασκευά Μαρία, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού)
Μετάβαση στο περιεχόμενο