Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Νικόλαος Μαγγιώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)

 • Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της προώθησης των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής (LLP/ERASMUS, ERASMUS MUNDUS κ.α.), καθώς και τη μέριμνα ενημέρωσης και υποστήριξης (στέγαση κ.α) των συμμετεχόντων στα παραπάνω προγράμματα.

  Η σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Σεφερλής Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Professor (School of Physical Education and Sports Science)
  • Φραγκονικολόπουλος Χρίστος, Καθηγητής (Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)
  • Αβραάμ Ελένη, Καθηγήτρια (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Τσινόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Παρίση Ζωή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Κοσμίδης Τιμολέων, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Παπαϊωάννου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Φυτοπούλου Ελευθερία, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου)
  • Κορπίδου Ιωάννα, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Σπουδών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο