Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών

Ανδρέας Γιαννακουδάκης Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)

Πάτροκλος Γεωργιάδης, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

 • Η Επιτροπή  Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών έχει ως έργο τη μελέτη θεμάτων βελτίωσης των Διοικητικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου και το σχεδιασμό νέων υπολογιστικών μορφών οργάνωσης και υλοποίησης των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019 και 3043/23-12-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Αυδή Μελπομένη, Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Σταμέλος Ιωάννης, Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής)
  • Λιακόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Κοιλιαράκη Ελένη, Διοικητικό Προσωπικό (Δ/νση Προσωπικού)
  • Παρτακελίδου Παναγιώτα, Διοικητικό Προσωπικό (Δ/νση Διοικητικού)
  • Συμεωνίδου Κωνσταντία, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Φαρμακευτικής)
  • Τόμπρου Βασιλική, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Διοίκησης)
  • Αγορογιάννη Αγγελική, Διοικητικό Προσωπικό (Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
  • Δασκόπουλος Δημήτριος, Διοικητικό Προσωπικό (Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
  • Χατζηχαριστός Αστέριος, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Ιατρικής)
  • Καλαμποκίδου Ζαφειρώ, Διοικητικό Προσωπικό (Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Μετάβαση στο περιεχόμενο