Δια βίου μάθηση

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10). Για το σκοπό αυτό συστάθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2827/3-11-10) η Επιστημονική Επιτροπή για τη Δια Βίου Μάθηση η οποία, σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της, συζήτησε αναλυτικά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τη διεθνή και εθνική εμπειρία, τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις λειτουργίας στο ΑΠΘ προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι η λειτουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης θα συμβάλει πληρέστερα στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση, στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης. Η Επιτροπή έκρινε, επίσης, ότι τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης θα πρέπει να λειτουργήσουν σε πλαίσιο που θα εγγυάται το υψηλό επίπεδο των σπουδών, τη συμβατότητά τους με το ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και θα εξασφαλίζει την πιστοποίηση των παρεχόμενων τίτλων και προσόντων και τη διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των προγραμμάτων. Με αυτούς του στόχους προχώρησε στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού για την οργάνωση και λειτουργία της Διά Βίου Μάθησης στο ΑΠΘ.

Μετάβαση σε: Διεθνή Θέματα