Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων

Θεόδωρος Σαρουγιαννίδης

+30 2310995116, 995128

  • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

    • Σύνταξη προτάσεων προϋπολογισμού και τροποποιητικών ΣΑΕ Δημοσίων Επενδύσεων, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων παρέδρου και μη, εθνικού και συγχρηματοδοτούμενα ΕΠΑ/ΠΔΕ σκέλους.
    • Η λογιστική παρακολούθηση των σχετικών πιστώσεων κατά έργο, η παρακολούθηση των ασφαλιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων και κρατήσεων στα διάφορα ταμεία, αιτήσεις χρηματοδότησης προς ΥΠΟΠΑΙΘ και ΥΠΑΑΝ, διαχείριση εκχωρήσεων, ενεχυριάσεων απαιτήσεων προς τρίτους, σύνταξη εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης Δημ. Επενδύσεων, πληρωμή εντολών με e-banking στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΥΠΟΔΕ, σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ Τεχνικών Δελτίων Έργων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Παρακολούθηση προόδου πράξης και ολοκλήρωσης έργου ΕΣΠΑ, ετήσιο κλείσιμο με την ΤΤΕ, σύνταξη μηνιαίων στατιστικών πινάκων παρακολούθησης πιστώσεων έργων Π.Δ.Ε.
  • Θεόδωρος Σαρουγιαννίδης
    Βασιλική Μπακόλα

Μετάβαση στο περιεχόμενο