Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

Στυλιανή Τζανάκη

+30 2310 996801, 996800, 996845

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΔΤΥΜ

   Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας και ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, μέσα στην περίπου 90χρονη πορεία του, κατόρθωσε να είναι, εκτός από το μεγαλύτερο, το πληρέστερο Πανεπιστήμιο, αφού έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Τμημάτων και γνωστικών επιστημονικών αντικειμένων.

  Η Σύγκλητος προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος ως εξής:

  Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ

  1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
  2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
  3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
  4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
  5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

  Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

  • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
  • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

  Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης:

  • Παρέχει όλες τις υπηρεσίες της με γνώμονα πάντοτε τη στήριξη της εύρυθμης και σύννομης λειτουργίας του ΑΠΘ.
  • Δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών, εργαζομένων και γενικώς συναλλασσομένων με το ΑΠΘ και τηρεί τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της προς όλες τις κατευθύνσεις.
  • Τηρεί την υπάρχουσα νομοθεσία που αφορά στη μελέτη και κατασκευή δημοσίων έργων και στις προμήθειες υλικών και εξοπλισμού και γενικά σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, μεριμνώντας για το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
  • Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε επίπεδο νομοθετικό, προδιαγραφών, τεχνολογίας καθώς και τις ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών της και προγραμματίζει τις απαιτούμενες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό και την επίτευξη των στόχων της, βάσει των νέων δεδομένων.
  • Οργανώνει και εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της με κριτήριο την επίτευξη κατά το δυνατόν υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη μεγαλύτερου βαθμού ικανοποίηση των αποδεκτών των υπηρεσιών της.
  • Προωθεί την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων κατά την εφαρμογή αλλά και στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Παρέχει ακριβή πληροφόρηση για την πολιτική ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης σε συνεργαζόμενους αναδόχους μελετών, κατασκευών, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και μεριμνά για την εφαρμογή της σε όλα τα στάδια.
  • Αξιολογεί την επίδοσή της στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και θέτει στόχους για τη συνεχή βελτίωσή της προς όφελος των αποδεκτών των υπηρεσιών της, του ΑΠΘ και γενικότερα της κοινωνίας.

  Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της ΓΔΤΥΜ συνοψίζονται ως εξής :

  • τήρηση των συμβατικών δεσμεύσεων και των δεσμεύσεων απέναντι στη νομοθεσία,
  • προσήλωση στην υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του ΑΠΘ,
  • συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.

  Η ανωτέρω πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της και δεσμεύει όλο το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της Γενικής Διεύθυνσης για την επίτευξη και συνεχή βελτίωση των στόχων της. Είναι διαθέσιμη στο κοινό. Επανεξετάζεται όταν κριθεί απαραίτητο από τη Διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης.

  Ο Προϊστάμενος
  της Γενικής Διεύθυνσης
  Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Κ.  ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο