Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας ΑμεΑ

 • Ο κύριος ρόλος του Γραφείου είναι διττός:

  • αφενός η εποπτεία και ο αυτοέλεγχος της ΓΔΤΥΜ ως προς την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας των νέων κατασκευών,
  • αφετέρου συμβουλευτικός τόσο ως προς τη διατύπωση στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων προσβασιμότητας των υφιστάμενων υποδομών όσο ως προς την υποστήριξη των εποπτευομένων από το ΑΠΘ νομικών προσώπων και οργανισμών σε θέματα προσβασιμότητας (π.χ. σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προδιαγραφές κτλ.).

  Η έλλειψη επαρκούς προσβασιμότητας των υποδομών του ΑΠΘ είναι κοινή διαπίστωση και πρόβλημα το οποίο μας αφορά όλους. Μετά από δεκαετίες σχεδιασμού, μελετών και υλοποίησης έργων τα οποία για διάφορους λόγους δεν πληρούν τις υφιστάμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας (π.χ. κτίρια τα οποία ανεγέρθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής και κτίρια τα οποία ανεγέρθηκαν σε περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχαν καν προδιαγραφές προσβασιμότητας), η πρόσφατη ίδρυση του Γραφείου ήρθε να απαντήσει στην ανάγκη ό,τι κατασκευάζεται πλέον να πληροί τις εν λόγω προδιαγραφές.

  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι εκ των υστέρων παρεμβάσεις έχουν πολλαπλάσιο κόστος από το κόστος τήρησης των προδιαγραφών κατά το στάδιο της μελέτης, με αποτέλεσμα η λειτουργία του Γραφείου να είναι ανταποδοτική.

  Επιπλέον, εκτός από τον κύριο ρόλο του, αυτόν της εποπτείας και αυτοελέγχου της ΓΔΤΥΜ ως προς τις νέες κατασκευές, το Γραφείο έχει και ρόλο συμβουλευτικό τόσο ως προς τη διατύπωση στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων προσβασιμότητας των υφιστάμενων υποδομών όσο ως προς την υποστήριξη των εποπτευομένων από το ΑΠΘ νομικών προσώπων και οργανισμών σε θέματα προσβασιμότητας (π.χ. σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προδιαγραφές κτλ.).

  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008, το οποίο ακολουθεί η ΓΔΤΥΜ, οι αρμοδιότητες της μονάδας είναι οι εξής:

  1. Η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και υφιστάμενων διευκολύνσεων για ΑμεΑ στους χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του ΑΠΘ.
  2. Η εισήγηση στη ΓΔΤΥΜ για τη λήψη αναγκαίων διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας.
  3. Ο έλεγχος και η έγκριση των νέων μελετών ως προς τις προδιαγραφές προσβασιμότητας.
  4. Ο έλεγχος των έργων ως προς τις προδιαγραφές προσβασιμότητας κατά το στάδιο της εκτέλεσης.
  5. Ο έλεγχος των κατασκευών ως προς τις προδιαγραφές προσβασιμότητας κατά το στάδιο της παραλαβής.
  6. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας και η ενημέρωση της ΓΔΤΥΜ για την εισαγωγή και εφαρμογή τους από τις υπηρεσίες του ΑΠΘ.
  7. Η υποστήριξη των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το ΑΠΘ σε θέματα προσβασιμότητας.
  8. Η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας σε συνεργασία με το ΥΠΕΣΑΗΔ, το ΥΠΔΒΜΘ και λοιπούς φορείς εθνικούς και διεθνείς.
  9. Η διοργάνωση ημερίδων, αποστολή ενημερωτικών εντύπων κ.ά., σχετικά με θέματα προσβασιμότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο