Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Χρήστος Γκαραγκούνης

+30 2310 996899

 • Ρόλος της Διεύθυνσης είναι η βελτίωση των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου του Α.Π.Θ. μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης και αντικειμενικής διασφάλισης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης (βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), της διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.

  Σκοπός της Διεύθυνσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του φορέα, καθώς και να προσθέτει αξία σε αυτόν, ενισχύοντας τη δυνατότητα επίτευξης των στρατηγικών στόχων του, μέσω της αντικειμενικής και εύλογης διαβεβαίωσης και της συμβολής της στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.

  Έργο της Διεύθυνσης είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτικό / ελεγκτικό έργο) και η παροχή συμβουλευτικών έργων και υπηρεσιών, κατόπιν έγκρισης του επικεφαλής του φορέα, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει και αποτιμά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης:

  • Τμήμα Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης
  • Τμήμα Διενέργειας Ελέγχων
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΘ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 1

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2

   

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο